Hakkımızda

  PROF. DR. ALİ ÖZEK'İN ÖZGEÇMİŞİ

   1932 yılında Muğla'ya bağlı Fethiye kazasının Doğanlar köyünde doğdu. Babası Hacı Şakir Özek, anası Nazmiye Hatun'dur. Mucuklar soyuna bağlıdır. Bu kabilenin Eğe Bölgesine Çankırı'dan geldiği, oraya da Türkistan' dan geldiği söylenir.

Ali Özek, 1941 'de Çaltılar İlkokulunu bitirdikten sonra dini bilgiler edinmek ve hafız olmak üzere Antalya'nın Kayabaşı Köyüne gitmiş, orada Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrenmiş ve 1944 senesinde hafız olmuştur. Bir müddet Fethiye'de Avukat Kadı Ahmet Kestepli'nin yanında çalıştıktan sonra İzmir'deki Kestane pazarı Kur'an Kursuna gitmiştir. Burada Hacı Salih Tanrıbuyruğu Hoca'dan Arapça ve dini ilimler tahsil etmiş ve bu arada Karataş Orta Okulunu bitirmiştir. 1950 senesinde Mısır'a gitmiş ve 1951 senesinde Kahire'deki el-Ez her Üniversitesi'ne girmiştir. 1955 senesinde Usülüddin Fakültesi'ni, 1957'de aynı fakültenin Kur'an ve Hadis ilimIeri mastır bölümünü bitirmiştir.1957'de İzmir'e gelen Özek 1959'a kadar Kestane pazarı Kur'an Kursu'nda öğretmenlik yapmıştır. İzmir'de kaldığı iki sene zarfında Özek'in el-Ezher diplaması o günün Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmediği için er olarak askerlik yapması istenince o da dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960'da Burdur Lisesi'ni bitirip askere Yedek Subay olarak gitmiş ve 1962'de terhis olmuştur.1962'de önce İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başlamış, daha sonra 1962-1963 ders yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi olmuştur.Özek, bu arada, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girmiş,1966'da Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları bölümünü bitirmiş, aynı fakülte de doktora öğrenimine devam ederek 1973'te Edebiyat Doktoru unvanını almıştır.Tez konusu: "Zemahşeri ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri" . 1979'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirilen Özek, 1982 yılına kadar üç buçuk yıl bu görevi sürdürmüştür. Bilgi, görgü arttırmak ve dil öğrenmek için 1984 yılında İngiltere'ye gitmiş ve orada bir yıl kalmıştır. Daha sonra 12.11.1 986'da doçent, 1991'de profesör olmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Tefsir ve Belagat dersleri vermekte iken 1998 senesinde emekli olmuştur. 1994 yılından itibaren Kazakistan'ın Almatı şehrinde, Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak 2002 yılına kadar çalışmıştır.

Fakülte Dışı Faaliyetleri

1- 1970 senesinde 48 arkadaşıyla İslami İlimler Araştırma Vakfı'nı kurmuştur. 1982 yılından bu yana bu vakfın başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın da başkanlığını yapmıştır.

2- 1967- 1971 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Orta şark uzmanı olarak çalışmış ve  orada İmam Ebü Yusurun ünlü eseri "Kitdbul-Harac"ı Türkçe'ye çevirmiş ve İktisat Fakültesi tarafından basımı gerçekleştirilmiştir.

3- 1978'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne müdür olunca Enstitü Vakfına da başkan olmuş ve İlahiyat Fakültesi Camii'ni yaptırmıştır. Fakültede bir kitaplık tesis etmiş, bir lokanta kurmuş, bir mezbaha ve soğuk hava deposu tesis'ini yaptırmıştır. Ayrıca, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nin plan ve projelerini hazırlatmış ve yapımını başlatmıştır. 

* Hacı Emin Camii ile Güzelyalı'da Aydın Camii'ni yaptırmıştır.

* Kıbrıs'ta Abdullah Ustaosmanoğlu ve Sedat Çebi ile birlikte bir Kur' an Kursu ve iki yurt yaptırmıştır. * Kazakistan'ın Almatı şehrinde beş camiin yapımını gerçekleştirmiştir. Bunlardan birisi, Almatı

Merkez Camii olup, 5.000 kişilik büyük bir camidir. Diğerleri, Almatı'nın kazaları Esik, Türgen, Karakemer ve Uzunağaç'tadır. Aynı şehirde, Orta Asya Medeniyet Vakfı adına  önce  Alem Tiller Ünüversitesinde  “ Arap Dili ve Medeniyeti” bölümünü  açmış, sonra da  Almatı Uluslar arası Oku Üniversitesi'nkurmuştur.

Ali Özek, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerini bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ali ÖZEK'İN İLMİ ÇALIŞMALARI

TELİF ESERLER: 

1. İslam'da Niyet (I.baskı, 1963; 2.baskı, 1976)

2. Hadis Ricali (1.baskı, 1967)

3. Namaz Hocası (1974'den itibaren birçok baskısı yapılmıştır.)

4. İslam'da İbadet/İlmihal (1. baskı, 1965; 2.baskı, 1975)

5. ez-Zemahşeri ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri ( Doktora Tezi) 2005 yılında İSAV tarafından basılmıştır.

6. Mukatil b.Süleyman'ın El- Vücuh ve 'n-Nezair'inin edisyon kritiği (Doçentlik tezi) 1993 te İSAV tarafından basılmıştır.

7. İbadet ve Müessese Olarak Zekat (Kolektif çalışma, 1. baskı 1984)

8. Hadislerle Ahlaki Davranışlar (Kolektif çalışma, 2.baskı, 1987)

9. Zekat Mükellefleri İçin Pratik Bilgiler(Broşür, 1986)

10. Teşvik Kredileri ve Faiz, İstanbul 1988

11. Dinler Tarihi ve İslam(Türkçe, Rusça, Almatı 1996)

 

TERCEMELER:

 

1) İslam'ın Etrafındaki Şüpheler (Muhammed Kutub'un eseri, 7.baskı yapıldı)

2) HZ.Ebu Bekir'in Şahsiyeti ve Dehası (Abbas Mahmud el-Akkad'ın eseri)

3) Zübdetü'l-İhya (3.baskı)

4) Kitabu'lcHaraç(İmam Ebü Yusuf'un eseri)

5) İslam İktisadının Esasları(Mahmud Ebussuud'un eseri)

6) İslam Hakkında Bazı Görüşler(Abdullah Draz'ın eseri)

7) Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali(6 kişilik bir komisyonla,1982)

8. Akaid-i Nesefiyye(Ömer Nesefi'nin eseri.

9. The Holy Qur'an with English Translation(4 kişilik bir komisyonla)

10. İsIam'da Terbiye Metodu, (Muhammed Kutub'un eseri)

 

MAKALELER:

 

1) Okur-Yazar Sayısı, Okuma ve Kültür Seviyesi (Büyük Türkiye Mecmuası, sayı:3, 1970)

 2) Hz. Ömer'in İdaresi (Büyük Türkiye Mecmuası, s., 1970)

3) İslam İktisadına Dair Hadisler (Büyük Türkiye Mecmuası, sayı:9, 1970)

4) İktidaı Gerçekler (Büyük Türkiye Mecmuası, sayı:11-12, 1971)

5) Türkiye'nin Maarif Davası (Büyük Türkiye Mecmuası, 1971)

6) İslam'ın Tarım Hakkındaki Görüşü (Büyük Türkiye Mecmuası, 1971)

7) Ebu Bekir el-Bakillanı (İslam Düşüncesi Mecmuası, 1967)

8) Vahiy ve Tebliğ (Diyanet Dergisi, Özel Sayı, 1970)

9) Rü'yet-i Hilal Hakkında (Divanet Gazetesi)

10) Laiklik İlkesi ve Türkiye'de Uygulanışı (Açık oturum; Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, sayı: 10,   İstanbul, 1986)

11) Dirayet Müfessiri İbn Abbas (M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:4, İstanbul, 1986

12) Kitabu'I-Haraç(Arapça, el-Ezher Mecmuası, Kahire)

13) İslam ve İktisadi Görüşler(Arapça, el-Müctema' Dergisi, Kuveyt) 14) İslam'da    Müsamaha

 

DERLEMELER:

 

1. Arapça Okuma ve Mükaleme, 1967

2. Arapça Edebi Metinler, 1972

3. Karabaş Tecvidi, 1977

 

TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER:

 

1) Kur'an ve Hadis'te Zekat (Riyad'daki konferansta sunuldu, 1974)

2) Kur'an ve Siret-i Nebevi (Kahire'deki konferansta sunuldu, 1985)

3) Türkiye'de Zekat Potansiyeli (Kolektif çalışma; İslaml İlimler Araştırma Vakfı Neşriyatı, İstanbul, 1987)

4) Davetçilerin Dinle Birlikte Dünya ile de Uğraşmaları (Arapça, Kahire 'de yapılan İslam'a Davet toplantısında sunuldu, 1988)

5) İmam-Hatip Liseleri ve Ehliyetli Din Adamı Yetiştirme İşi (8-10 Nisan,1988'de A.Ü.İlahiyat Fakültesi'ndeki  toplantıda sunuldu)                       ?

6) Kur'an'a Göre Hz. Muhammed'in Vazife ve Salahiyetleri (tebliğ)    

7) Kur'an'da Hac ve Mukaddes Beldeler (tebliğ)        ?

8) Kur'an'da Namaz Vakitleri (tebliğ)          ?

9)II. Dünya Savaşı'ndan Sonra Türkiye'de Dini Gelişmeler (Bu tebliğ Malezya'da sunuldu)       ?

10) Şia İmamiyye İsna Aşeriyye'nin Tefsir Anlayışı (13-15 Şubat 1993'de İstanbul Tarabya Otelinde sunuldu).

11) Orta Asya ve Kafkaslarda Müslümanlar(Riyad'daki konferansta sunuldu, 1994)

12) Studies in lslarnic Economics'de Geçen Referanslar

13) Farklı Yaş Gruplarına Yönelik Din Hizmetleri Nasıl ve Nerelerde Sunulmalıdır?(ll. Avrasya İslam Konferansı,    

      Ankara, 11-14 Ekim 1996)             

14) 21. Asırda çocuğu Koruma ve Terbiye Etme(Arapça, Ürdün)

15) Çağdaş Toplumlarda Vakıfların İslamı Yönden İdareleri(Arapça, London'da sunuldu. ( sunulduğu tarih verilecek ?)              

 

16) Dinler arası diyalog, Taşkent- Özbekistan 14-16 Eylul 2000.

17)  İslamda müsamaha (hoşgörü) 1995 de Urfada sunulmuş bir tebliğ

18 ) Kur’anı kerimde mesken (Bir müslümanın evi nasıl olmalıdır?)

 Kıbrısta yapılan toplantıda sunulan tebliğ

19) İnsanlığın beklediği nizam  İSLAM. Arupa adil düzen toplantılarında sunulan tebliğ.

20 ) Türkiyedeki zekat çalışmaları hakkında hazınlanmış bir yazı    1995

21 ) Müslümanların durumuna genel bir bakış.24.04.2005 de tehranda sunulan bir tebliğ  (Arapçadır).

22 ) İslam ve demokrasi  2000 yılında İstanbulda sunuldu.