Tebliğlerim

EVKAF TOPLANTISINDA SUNULAN TEBİĞ

8-10 eKİM 2009 tarihinde Medine-i Münevvere'de yapılan toplantıda sunulan "Mukayesetü'l-Evkafi'l-Cedide bitürkiye mea'l-evkafi'l-İslamiye" başlıklı Arapça tebliğ metni

AİLE ve AHLAK

Dünya İslam Birliği'nin Mekke'de 31 Mayıs-2 Haziran 2008 tarihlerinde tertiplediği İNSANLIĞIN ORTAK OLDUĞU AİLE VE AHLAK konulu toplantıda sunduğum Arapça tebliğ metnimdir.

HAC MENASİKİ

MENASİKÜ'L-HAC TEBLİĞ METNİ

DİN-İNSAN MÜNASEBETLERİ

Din nedir? Din kelimesi lügat olarak mükâfat, ceza, itaat, ibadet anlamlarını taşır. Terim olarak ise din, hak veya batıl bir şeye inanmak ve onu kabullenip hayatta uygulamaktır.

HOŞGÖRÜ

06-10 Nisan 2007'de Tahran'da yapılan toplantıda Arapça olarak sunulan tebliğimdir.

21. Yüzyılda İslamî Açıdan Çocuğun Terbiyesi ve Korunması

Günümüz toplumlarında eğitim ve özellikle de genç neslin eğitimi en öncelikli meseledir. Her toplum, genç neslin eğitimine büyük önem vermekte, eğitim-öğretim giderlerine bütçede b

14-16 Eylül 2000-ÖZBEKİSTAN

TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLERİM: 1) Kur’ân ve Hadis'te Zekât (Riyad'daki konferansta sunuldu, 1974) 2) Kur’ân ve Siret-i Nebevî (Kahire'deki konferansta sunuldu, 1985) 3) Türk