ESERLERİM

27 Eylul 2007

TELİF ESERLER:

1. İslâm'da Niyet (1.baskı, 1963; 2.baskı, 1976)

2. Hadis Ricali (1.baskı, 1967)

3. Namaz Hocası (1974'den itibaren birçok baskısı yapılmıştır.)

4. İslâm'da İbadet/İlmihal (1. baskı, 1965; 2.baskı, 1975)

5. ez-Zemahşerî ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri (Doktora Tezi) Karamat Matb. İst.  Eylül 2005

6. Mukatil b.Süleyman'ın El- Vücuh ve 'n-Nezair'inin edisyon kritiği (Doçentlik tezi; Kitap olarak neşredildi)

7. İbadet ve Müessese Olarak Zekat (Kolektif çalışma, 1. baskı 1984)

8. Hadislerle Ahlâkî Davranışlar (Kolektif çalışma, Doyuran Matb. 2.baskı, 1987)

9. Zekat Mükellefleri İçin Pratik Bilgiler(Broşür, 1986)

10. Teşvik Kredileri ve Faiz, İstanbul (Broşür, 1988)

11. Dinler Tarihi ve İslâm(Türkçe, Rusça, Almatı 1996)

 

II TERCEMELER:

1) İslâm'ın Etrafındaki Şüpheler (Muhammed Kutub'un eseri, 7.baskı yapıldı), Hisar Yayınevi, İst. 1969

2) HZ. Ebû Bekir'in Şahsiyeti ve Dehası (Abbas Mahmud el-Akkad'ın eseri) Fatih Matbaası,  İst. 1968

3) Zübdetü'l-İhya, 3.baskı, Salah Bilici Kitabevi, Bahar Matbaaası,  İst. 1973

4) Kitabu'lcHaraç(İmam Ebü Yusuf'un eseri), İstanbul Ünüversitesi İktisad Fakültesi tarafından 1969 yılında basılmıştır. II. baskı, Hisar Yayınevi, İleri Sanat Matb. İst. 1973

5) İslâm İktisadının Esasları(Mahmud Ebussuud'un eseri) Fatih Matb. İst. 1968; İkinci baskı  Hisar Yayınevi, İst. 1983

6) İslâm Hakkında Bazı Görüşler(Abdullah Draz'ın eseri), İst. 1975

7) Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli(6 kişilik bir komisyonla, 1982) 4. baskı, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Yıldız Ofset, İst. 1991

8. Akaid-i Nesefiyye(Ömer Nesefî'nin eseri), Marmara Reklam Ltd., İst. 2004

9. The Holy Qur'an with English Transtation(4 kişilik bir komisyonla), İst. 1998; 6. baskı, Birlik Kağıt ve Matbaacılık Ltd., İst. 2006

10. İslâm'da Terbiye Metodu, (Muhammed Kutub'un eseri), Hisar Yayınevi, İst. 1970

 

III. MAKALELER:

1) Okur-Yazar Sayısı, Okuma ve Kültür Seviyesi (Büyük Türkiye Mecmuası, sayı: 3, 1970)

 2) Hz. Ömer'in İdaresi (Büyük Türkiye Mecmuası, 1970)

3) İslâm İktisadına Dair Hadisler (Büyük Türkiye Mecmuası, sayı:9, 1970)

4) İktisadî Gerçekler (Büyük Türkiye Mecmuası, sayı:11-12, 1971)

5) Türkiye'nin Maarif Davası (Büyük Türkiye Mecmuası, 1971)

6) İslâm'ın Tarım Hakkındaki Görüşü (Büyük Türkiye Mecmuası, 1971)

7) Ebû Bekir el-Bakillânî (İslâm Düşüncesi Mecmuası, 1967)

8) Vahiy ve Tebliğ (Diyanet Dergisi, Özel Sayı, 1970)

9) Rü'vet-i Hilal Hakkında (Divanet Gazetesi)

10) Laiklik İlkesi ve Türkiye'de Uygulanışı (Açık oturum; Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, sayı: 10, İstanbul, 1986)

11) Dirayet Müfessiri İbn Abbas (M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:4, İstanbul, 1986

12) Kitabu'I-Haraç(Arapça, el-Ezher Mecmuası, Kahire)

13) İslâm ve İktisadî Görüşler(Arapça, el-Müctema' Dergisi, Kuveyt)

 

 

IV. DERLEMELER:

1. Arapça Okuma ve Mükâleme, 1967.

2. Arapça Edebî Metinler, 1972.

3. Karabaş Tecvidi, 1977.

 

Benzer Konular

ÇAĞIMIZIN AHLAK BUNALIMI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

24-26 Nisan 2009 / İstanbul Topkapı-Eresin Hotel'de İslami İlimler Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları konulu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı açılış konuşmasının Türkçe ve İngilizce metinlerinin tamamı için TIKLAYLINIZ.

HARAM KAZANÇ

Deriz ki, haram mal veya haramlardan gelen bir kazançla kurban kesilir. Zira kurban bir hayırdır, bir sadakadır. Bu konuda genel kaide, haram yerden elde edilen mal vs. mümkünse sahibine iade edilir. Şayet sahibi bilinmiyorsa sadaka olarak verilir. Devlete intikal ederse o da sadaka sayılır. Zira devlet amme hizmeti görmektedir. Haram karışan veya haram şüphesi taşıyan mallardan şüphe edilen miktarın hayra verilmesiyle o mal temizlenmiş olur. Verilmemiş zekâtlar da ana sermaye içinde haram mal gibidir. Zira zekât miktarı kadar mal başkasına aittir.

İBADET ve MÜESSESE OLARAK ZEKAT

Giriş, Zekat ve sadakanın manası, fakirlik problemi, zekatın tarihçesi, zekatın dindeki yeri, müessese olarak zekat, Zekat mükellefleri, zekata tabi mallar, zekatı farz olan malın şartları, Zekata tabi mallar, Zekatın sarf yerleri ve teslim usulü, Zekatın toplanması ve dağıtımı Fert ve cemiyet hayatında zekatın yeri ve önemi, Fıtır sadakası ve zekatın dışındaki mali mükellefiyetler bu eserde ele alınmıştır.