M. Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDE YÖNETTİĞİM MASTER VE DOKTORA TEZLERİ

15 Agustos 2006

M. Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDE YÖNETTİĞİM MASTER VE DOKTORA TEZLERİ:

A-MASTER TEZLERİ:

1. Fethi GÜNGÖR, “Esmaü Men Nezele fi’l-Kur’ân”.

2. Bahaddin DARTMA, "Fahruddin er-Razi ve Bazı Süver-i Kur’âniye'nin Esrarı'na Dair Risalesi".

3.  Mustafa ALTUNDAĞ, "el-Vâhidî ve Fedâilü's-Süver".

4. Dilaver SELVİ, “Kur’ân'da Velayet”.

S. M. Refii KİLECİ- "Kur’ân'da Yeminler".

6. Selman MALKOÇ, "Firuzâbâdî'nin Keşşaf Mukaddimesi'ne Şerhi Hakkında". Bu tamamlamamıştır.

7. Abdülhamit BİRIŞIK, "Muhammed b. Akile ve ez-Ziyade ve'l-İhsan fi Ulumi'l-Kur’ân".

B-DOKTORA TEZLERİ:

1. Erol A YYILDIZ, "Sadık Rafiî, Hayatı ve İlmî Şahsiyeti".

2. Sadreddin GÜMÜŞ, "Seyyid Şerif Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri".

3. Halit ZEVALSİZ, "Abbas Mahmut el-Akkad'ın İlmî ve Edebî Şahsiyeti.

4. Nedim YILMAZ, "Adudiddin el-İci'nin Tefsiri ve Metodu".

5. Mustafa KURT, "İbn Kuteybe ve Tefsirdeki Metodu".

6. V eli KAYHAN, "Kur’ân İlimlerinin Doğuşu ve Gelişmesi".

7. Dilaver SELVİ, "Abdürrezzak el-Kaşânî'nin 'Hakaiku't-Te'vil fı Rakaiki't-Tenzil" adlı eseri" 8. M. Ali SARI, "İlm-i Kıratta V erş Tankı ve Önemi".

Benzer Konular

M. Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDE YÖNETTİĞİM MASTER VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETTİĞİM DOKTORA TEZLERİ: 1. Erol A YYILDIZ, "Sadık Rafiî, Hayatı ve İlmî Şahsiyeti". 2. Sadreddin GÜMÜŞ, "Seyyid Şerif Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri". 3. Halit ZEVALSİZ, "Abbas Mahmut el-Akkad'ın İlmî ve Edebî Şahsiyeti. 4. Nedim YILMAZ, "Adudiddin el-İci'nin Tefsiri ve Metodu". 5. Mustafa KURT, "İbn Kuteybe ve Tefsirdeki Metodu". 6. V eli KAYHAN, "Kur’ân İlimlerinin Doğuşu ve Gelişmesi". 7. Dilaver SELVİ, "Abdürrezzak el-Kaşânî'nin 'Hakaiku't-Te'vil fı Rakaiki't-Tenzil" adlı eseri" 8. M. Ali SARI, "İlm-i Kıratta V erş Tankı ve Önemi".